Стартира Проект „Ученически практики 2“ на ПГ „Стефан Караджа“ в Етнографско-археологически музей – Елхово

На 5 декември 2022 г. в Етнографско-археологически музей-Елхово бе даден старт на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2” по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН)

От 5 декември 2022 г. до 17 март 2023 г.  4 ученички от 11-ти и 12-ти клас от специалност „Екскурзоводско обслужване“  на професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“ от Професионална гимназия „Стефан Караджа“ – Елхово ще осъществяват своята практика по проекта и ще се подготвят за професията  екскурзовод в трите сгради и трите експозиции на музея: „Етнография“ на ул. „Шипка“4, „Археология“ на ул. „Пирот“ 7 и „Велко Кънев“ – Централен площад в рамките на 240 работни часа.

Учениците ще бъдат обучавани и наставлявани  от музейните специалисти: Добринка Костова, Милена Вълева и Красимира Петрова и ще получат много нови компетенции, необходими за тяхната успешна професионална реализация като екскурзоводи.  Наставник на учениците-практиканти е Добринка Костова – главен уредник в музея, наблюдаващ учител е Галина Ангелова от Професионална гимназия „Стефан Караджа“ , а учениците, които ще работят и ще се обучават са: Диана Димитрова Гинева – 11 А клас, Нела Кирилова Стефанова – 12 А клас , Даниела Николаева Михайлова – 12 А клас  и Иванка Димитрова Георгиева  12 А клас.

Целта на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда; осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Чрез мерките по тази операция ще бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и ще се постигне адаптиране на професионалното образование и обучение /ПОО/ към нуждите на пазара на труда, ще бъдат постигнати необходимите резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно: подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда, подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.